18°C słabe opady deszczu

Zabezpieczenie alimentów w trakcie postępowania sądowego

Zabezpieczenia roszczeń alimentacyjnych można żądać zarówno w procesie o same alimenty, jak i w procesie o rozwód, a samo zabezpieczenie jest gwarancją bezpieczeństwa finansowego dziecka. Pozwala ono na uzyskanie alimentów jeszcze w trakcie toczącego się postępowania zanim zapadnie wyrok. 

Zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych polega na stworzeniu na czas trwania procesu nowej sytuacji, w której obowiązany zobligowany jest do zapłaty jednorazowo albo okresowo pewnej sumy pieniężnej, a celem zabezpieczenia w tym przypadku jest natychmiastowe dostarczanie uprawnionemu środków utrzymania.

Wniosek o zabezpieczenie alimentów może być złożony w postępowaniu o rozwód, jak i w postępowaniu o ustalenie alimentów. Może on być samodzielnym wnioskiem w czasie trwania postępowania lub może być zawarty w pozwie głównym od samego początku. Ze względu na charakter roszczeń alimentacyjnych do złożenia wniosku o zabezpieczenie wystarczy, że uprawdopodobnione zostanie istnienie roszczenia. Nie jest natomiast wymagane uprawdopodobnienie posiadania interesu prawnego w uzyskaniu zabezpieczenia.

Wniosek o zabezpieczenie można wnieść zarówno na piśmie, jak i ustnie do protokołu, zaś sąd dokona jego rozpatrzenia niezwłocznie po jego wniesieniu. Do udzielenia zabezpieczenia właściwy jest sąd, do którego właściwości należy rozpoznanie sprawy w pierwszej instancji (tj. sąd właściwy miejscowo i rzeczowo w sprawie o rozwód bądź w sprawie o alimenty). Jeżeli nie można ustalić takiego sądu, właściwy jest sąd, w którego okręgu ma być wykonane postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia. Natomiast, gdy wniosek o udzielenie zabezpieczenia jest zgłaszany w toku postępowania (czy to postępowania rozwodowego czy postępowania o alimenty) rozpoznaje go sąd tej instancji, w której toczy się postępowanie.

Postanowieniu o udzieleniu zabezpieczenia sąd z urzędu nadaje klauzulę wykonalności, a odpis postanowienia z urzędu doręcza stronom.

 

Zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych przed urodzeniem się dziecka.

Zgodnie z Kodeksem rodzinny i opiekuńczym ojciec niebędący mężem matki obowiązany jest przyczynić się w rozmiarze odpowiadającym okolicznościom do pokrycia wydatków związanych z ciążą i porodem oraz kosztów trzymiesięcznego utrzymania matki w okresie porodu. Z ważnych powodów matka może żądać udziału ojca w kosztach swego utrzymania przez czas dłuższy niż trzy miesiące. Jeżeli wskutek ciąży lub porodu matka poniosła inne konieczne wydatki albo szczególne straty majątkowe, może ona żądać, ażeby ojciec pokrył odpowiednią część tych wydatków lub strat. Roszczenia powyższe przysługują matce także w wypadku, gdy dziecko urodziło się nieżywe. Ponadto  jeżeli ojcostwo mężczyzny nie będącego mężem matki zostało uwiarygodnione, matka może żądać, żeby mężczyzna ten, jeszcze przed urodzeniem się dziecka, wyłożył odpowiednią sumę pieniężną na koszty utrzymania matki przez trzy miesiące w okresie porodu oraz na koszty utrzymania dziecka przez pierwsze trzy miesiące po urodzeniu. W związku z powyższym, sąd może jeszcze przed urodzeniem się dziecka zabezpieczyć przyszłe roszczenia alimentacyjne związane z ustaleniem ojcostwa, przez zobowiązanie obowiązanego do wyłożenia odpowiedniej sumy na koszty utrzymania matki przez trzy miesiące w okresie porodu oraz na utrzymanie dziecka przez pierwsze trzy miesiące po urodzeniu. W sprawach tych termin do wytoczenia powództwa wynosi trzy miesiące od dnia urodzenia się dziecka.

 

 

Zabezpieczenie alimentów w trakcie postępowania sądowego komentarze opinie

  • Gość - niezalogowany 2017-06-12 17:11:14

    Witam, a czy mozna wycofac wniosek o zabezpieczenie? Ojciec dziecka placi teraz wiec czy to zabezpieczenie ma sens, przeciez nie moge pobieraccdwa razy od niego pieniedzy.

  • Joanna Orzeł 2017-08-23 15:32:39

    Prawo alimentacyjne powinno zostać dopracowane, bo dzieci to jedno, ale ile jest takich rodziców alkoholików, którzy złamanej złotówki na dziecko nie dali przez całe życie, a teraz chcą od dzieci alimenty. Może się to wydawać absurdalne, ale jest sporo takich przypadków.

  • Gość - niezalogowany 2018-07-11 11:45:27

    Zabezpieczenie alimentacyjne wystarczy uprawdopodobnić. Wiec wystarczy ze rodzic napisze wniosek, może kłamać i Sąd udzieli zabezpieczenia bez wysłuchania drugiej strony. Art 45 Konstytucji RP mówi że każdy ma prawo do bezstronnego Sądu. Czy aby naprawdę. I druga uwaga, jeśli Sąd wyda wyrok końcowy w którym alimenty są niższe od zabezpieczenia czy oddali, to już nie trzeba zwracać tego zabezpieczenia. Ważne jest zabezpieczenie potrzeb dziecka i jak najbardziej to się dziecku należy od rodziców ale jak już Sąd ingeruje to niech zobowiązuje ale nie jednostronnie.

Dodajesz jako: Zaloguj się